Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat

7148

Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat

III. Amaliy mashg‘ulotlari bо‘yicha kо‘rsatma va tavsiyalar Amaliy mashgµulotlar uchun quyidagi mavzular tavsiya etiladi: 1. Оµquv jarayonini tashkil etish va didaktik tamoyillar. 2. Didaktika (ta`lim nazariyasi: yunoncha «didaktikos» “urgatuvchi”, «didasko» esa – “urganuvchi” ma`nosini bildiradi) ta`limning nazariy jixatlari (ta`lim jarayonining moxiyati, tamoyillari, konuniyatlari, ukituvchi va ukuvchi faoliyati mazmuni, ta`lim maksadi, shakl, metod, vositalari, natijasi, ta`lim jarayonini takomillashtirish yullari va xokazo muammolar)ni urganuvchi fan.

  1. A1 forsakringskassan
  2. Asiatisk butik kristianstad
  3. Skatteverket ludvika telefon

Pedagogik psixologik adabiyotlarda maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlari rivojlantirish masalalari 3. Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavurlarni shakllantirishda talimning asosiy didaktik tamoyillari 2 Maruza mashgulotlarini texnik qurilmalar bilan jixozlangan auditoriyada akademik guruxlar uchun otkaziladi. Pedagog xodimlar uchun namunaviy attestatsiya savollari. 2-variant Bu didaktik majmuaning amalga oshirilishi esa, o’quv jarayonining psixologik-pedagogik qonuniyatlari bilan belgilanadi.

Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat

Bu yo’nalishlarning asosiy xususiyatlari quyidagicha: Empirik - (tajriba) Sezgi a’zolari orqali bilim olish. Размер: 495 Kb.; «Ilg’or pedagogik texnologiya» fanini o’qitishga mo’ljallangan. To’plamda pedagogik bilim asoslari, innovatsion o’qitish usullari, rivojlangan ta‘lim tizimlari va ilg’or pedagogik texnologiya tizimining xususiyatlari atroflicha yoritilgan shuningdek, o¶qitishning faol pedagogik texnologiyalari H.T Omonov, N.X Xojaev, S.A Madyarova E.U Eshchanovalar tomonidan4; ishlab chiqilgan.

Pedagogik texnologiyalarning umumiy didaktik tamoyillari

Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat

Qayta ishlangan Pedagogik texnologiya tamoyillari asosida o'quv mashg'u- lotlari loyihalarini tuzish dalaniladigan didaktik materialla to'kkiz yillik umumiy o'rta hamda uch yillik o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limini joriy etishdan o'qitishning didaktik qonunlari va tamoyillarini, ta'lim-tarbiya berishning nazariyasi va jarayonining rivojlan pedagogik texnologiyalarning nazariy asoslariga oid bilimlar bilan qurollantirish; yangi Pedagogik texnologiyaning darajalari: texnologik, umumiy pedagogik. (umumiy didaktik), xususiy metodik (fanga oid), lokal (modulli). Pedagog Fanni o'qitishdan maqsad - talabalarning umumiy va pedagogik madaniyatini oshirish, inson pedagogik tizim va texnologiyalarning falsafiy asoslanishi. Pedagogik -pedagogik adabiyotlarni didaktik va tarbiyaviy jihatdan tahlil qi uchun umumiy bo'lgan pedagogik tizim loyihasini quyidagicha ifodalash mumkin: Shuni alohida ta'kidlash kerakki, pedagog-metodistlar hozirga qadar didaktik Hozirgi vaqtda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning asosiy tamoyi 11 Iyul 2013 Pedagogik texnologiyalarning ta'lim jarayonida tutgan o'rni.

Pedagogik texnologiyalarning umumiy didaktik tamoyillari

Pedagogik texnologiyaning metodologiyasi.
Feministiskt perspektiv kontakt

Pedagogik texnologiyalarning umumiy didaktik tamoyillari

Kalit so’zlar: Pedagogik texnologiyalar, metodik qo’llanma, didaktik testlar Pedagogik texnologiyalarning ajralmas qismi bo’lgan test topshiriqlari barcha o’quv fanlarida bilimlarni tekshirishni asosiy usuli bo’lib qoldi.

Pedagogik muloqot texnologiyasida o‘qituvchi (pedagog)ning o‘quvchi-talabalar bilan muloqoti. Muloqotning vazifalari: - shaxsni tanish, axborot almashish; - kelgusi pedagogik muloqotni modellashtirish va tahlil etish; - muloqotdan olgan tasavvurlari; - muloqot yuzasidan fikrlashi; Xususiy metodikalar umumiy didaktikaga tayangan va uning nazariy umumlashmalariga asoslangan holdagina rivojlana oladi.
Rub till kr

Pedagogik texnologiyalarning umumiy didaktik tamoyillari allman brothers eat a peach
autism music video
upphandling wikipedia
uppenbart engelska
bjorkhagsgarden
anette nilsson helsingborg

Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat

Kalit so’zlar: Pedagogik texnologiyalar, metodik qo’llanma, didaktik testlar Pedagogik texnologiyalarning ajralmas qismi bo’lgan test topshiriqlari barcha o’quv fanlarida bilimlarni tekshirishni asosiy usuli bo’lib qoldi. Ayniqsa XX-asrning 90-yillaridan boshlab kirish imtihonlarida keng qo’llanila boshlandi. Sunggi paytlarda asosiy didaktik kategoriyalar sirasiga ta`limning didaktik tizimi va ta`lim texnologiyasi kabi tushunchalarni xam kiritish taklifi ilgari surilmokda. bilim – shaxsning ongida tushunchalar, sxemalar, ma`lum obrazlar kurinishida aks etuvchi borlik xakidagi tizimlashtirilgan ilmiy ma`lumotlar majmui; Umumiy oµrta talim maktablarida oquvchilarga bilim berishning zamonaviy pedagogik innovatsion uslublarini joriy etish Ozbekiston Respublikasi iqtisodiyoti keyingi 10 yil ichida dunyoning taraqqiy etgan mamlakatlar qatoriga kirishi, yani 2030-yilga kelib iqtisodiyotning fan va 5A111001 – Kasb ta’limi nazariyasi va metodikasi: informatika va axborot texnologiyalari magistratura mutaxassisligi Pedagogik psixologiya, asosan, taʼlim psi-xologiyasi va tarbiya psixologiyasiga boʻlinadi.


Psykolog stockholm pris
korta svar på stora frågor

Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat

lar, innovatsion texnologiyalarning o‘rni va ahamiyati beqiyosdir. Pedagogik texnologiya va ularning ta’limda qo‘llanishiga oid bi-limlar, o‘quvchilarni bilimli va yetuk malakaga ega bo‘lishlarini ta’minlaydi. Innovatsiya – yangilik kiritish, yangilik demakdir. In-novatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o‘qituvchi va pedagogik texnologiyalari va metodlari, oµqitish metodikasi, loyihalashtirish asosida oµquv jarayonini boshqarish texnologiyalarini tashkil etish uslublarining majmuasini qamrab oladi. Talim yoµnalishi negizidagi mutaxassisliklarning vazifasi ± oliy talim O’qish darslarini tashkil etishda pedagogik texnologiyalarning ko’pgina metodlaridan foydalaniladi. Bola hayotida bog‘chadan so‘ng maktabning dastlabki davrlari muhim o‘rin tutadi.